Odpovede na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
458   Dátum:   20. 2. 2014
Otázka:Zadávanie dokladov pre Kontrolný výkaz k DPH od 1.1.2014 (Univerzálny účtovný systém)
 Odpoveď:

Od roku 2014 vzniká povinnosť podávať spolu s priznaním k DPH aj kontrolný˜ vý˜kaz k DPH. Pre jeho správne vyplnenie je potrebné‚ do dokladov zadávať nové‚ údaje a nastavovať nové vlastnosti v knihách faktúr alebo v knihe daňový˜ch dokladov ďalej len KDD.

 1. Číslo prijatej faktúry - je nov˜ý údaj u prijatý˜ch faktúr a dokladov typu "N"(náklady) v KDD. Táto položka je určená na evidenciu poradového čísla faktúry, tak ako číslo uviedol vyhotoviteľ faktúry t. j. číselné znaky vrátane písmen a iných znakov, ako sú napr.čiarky, lomky, hviezdičky, pomlčky. Neuvádzajú sa medzery. Číslo faktúry je povinný údaj pre správne vyplnenie kontrolného výkazu k DPH. Podľa čísla faktúry sa odstránením nečíselných znakov predvypĺňa variabilný symbol.

 2. Druhy dokladu - základn˜ým druhom je Faktúra. Tento druh je automaticky nastaven˜ý u nový˜ch dokladov v KDD a bežný˜ch vydaný˜ch a prijatý˜ch faktúr. Iný˜ druh dokladu je možné‚ nastaviť funkciou Ctrl+D v KDD alebo v Knihe faktúr. Pre kontrolný˜ vý˜kaz je potrebné‚ používať druhy: Daňový˜ dobropis potvrdený˜(D ),Daňový˜ ťarchopis(T ), Zjednodušená  faktúra(ZF), Registračná  pokladňa(RP).V module Vydan˜ých faktúr sa nastavuje druh (D ) automaticky pri vyhotovení opravnej faktúry v menu Zmeny-Opravný˜ doklad-Dobropis alebo druh (T ) voľbou ťarchopis. Jednotlivé‚ druhy by sa mali používať takto:
Faktúra
- vydané‚ faktúry budú vo v˜ýkaze v častiach A1,A2
- prijaté‚ faktúry časti B1,B2
(D ) a (T )
- vydané‚ opravné‚ faktúry časť C1
- prijaté‚ časť C2
(ZF)
- vydané‚ faktúry časť D2
- prijaté‚ časť B3
(RP)
- obraty z predajov elektronick˜ými registračný˜mi pokladnicami D1

 3. Typy položiek - je potrebné‚ používať v položkách vydan˜ých faktúr v prípadoch tovaru, pri ktorý˜ch platí daň príjemca podľa §69 odst.12 f) až i) zákona o DPH. Typ položky je možné‚ zvoliť pri zadávaní položiek faktúry po potvrdení textu. Zoznam typov je možné‚ vyvolať stlačením [F2] na položke Typ. Pre kontrolný˜ v˜ýkaz sú dôležité‚ typy, ktoré‚ majú vyplnený˜ stĺpec KVDPH. S programom sa dodáva pre KVDPH nasledovný˜ zoznam typov:
kód    Popis                            KVDPH
"IO"  - Integrované‚ obvody          IO
"MT" - Mobilné‚ telefóny               MT
"KO" - Kovy a kovové‚ predmety    ****
"PP" - Polnohospodárske plodiny    ****
kde stĺpec KVDPH rozhoduje o spôsobe zaradenia typu do vý˜kazu. V prípade, že KVDPH obsahuje písmená IO,MT, zaradí sa položka do vý˜kazu s tý˜mto označením ako druh tovaru podľa §­69 odst.12 h) a i). Ak KVDPH obsahuje ****, ide o tovar podľa §­69 odst.12 f) a g), pre ktorý˜ program hľadá kód podľa Spoločného colného sadzobníka z údajou skladovej‚ karty. Položka faktúry označená typom KO alebo PP musí byť do faktúry vložená zo skladu a to funkciou Ctrl+S alebo Ctrl+C/N/K. Skladová karta musí mať vyplnený˜ v údajoch pre Intrastat "Kód tovaru". Údaje sú dostupné‚ pri editácii karty po stlačení Alt+I.
Typy položiek slúžia k tomu, aby mohol byť v jednej faktúre dohromady rôzny tovar, služby a nevykazované položky.

 4. Daňové skupiny - môžu tiež rozhodovať o správnom zaradení do vý˜kazu. Preto s programom dodávame zoznam daňov˜ých skupín, ktoré˜ doporučujeme používať. Nový vzor priznania a kontrolný˜ vý˜kaz k DPH s vyplnený˜mi daňový˜mi skupinami budú súčasťou nasledujúcich verzií programu. Zoznam daňový˜ch skupín podľa návrhu je možné do programu načítať kdekoľvek, kde je možné vyvolať zoznam daňový˜ch skupín napr. F2 v hlavičke faktúry, alebo v doklade v knihe daňov˜ých dokladov, je k dispozícii funkcia Ctrl+I, ktorá pridá k existujúcim skupinám inštalačný˜ zoznam.

 5. Pokyny pre zaúčtovanie pokladničných dokladov

PRÍKLAD: Zaevidovanie pokl.dokladu s percentuálnym nárokom na odpočet DPH

- Blok z ERP (zjednodušená faktúra) - nákup PHM
- Chceme uplatňovať 80% - Celková hodnota bloku 100%

Základ dane 100 EUR, DPH 20%: 20 EUR SPOLU = 120 EUR

Musíme blok zaúčtovať na dva doklady:

80%
Základ 80 EUR, DPH 20%: 16 EUR

-pri pridávaní sledujeme číslo dokladu, rozpis DPH a daňovú skupinu, CTRL+D zmeníme typ dokladu na ZF

20%
Základ 20 EUR, DPH 20%: 4 EUR

-pri pridávaní musíme zadávať také isté číslo dokladu, rozpis DPH pozor na inú daňovú skupinu, CTRL+D zmeníme typ dokladu na ZF

Hodnota sa načíta do časti B3 v KV a bude spočítaná podľa čísla dokladu.

  Kontrolný výkaz(KV)

- KV je dostupný od verzie číslo 8.02.08

- KV sa nachádza v agende Účtovníctvo a analýzy--->Daň--->Výpočet DPH--->Priznanie k DPH, záznamová povinnosť.

- v zozname priznaní sa medzerníkom pridáva KVDPH1skup, ak používate naše daňové skupiny. Ak používate vlastné daňové skupiny zvoľte KVDPH1.

- následne sa objaví tabuľka, kde si môžete preklikávať jednotlivé časti KV.

- stlačením písmena V vypočítate KV

- ked bude KV vystavený stlačením písmena T môžte výkaz vyexportovať alebo vytlačiť.

- od verzie 8.02.08 je dostupná tlač zoznamu dokladov KV.

Podmienky výberu pre jednotlivé časti KV nájdete >>>> TU

* Berte prosím do úvahy, že otázka a odpoveď môžu byť úzko zviazané s verziou programu aktuálnou v čase zverejnenia odpovede.

Súvisiace otázky nájdete v skupinách: Skip Navigation Links.

© 2005-2006 MRP - Company (C&B)